Standardna stranica prijevoda

Prijevodi, bez obzira na njihovu vrstu, nedvojbeno zahtijevaju izvrsno uèenje stranog jezika uz njegov kulturni kontekst. Postoje, meðutim, prijevodi koji se odnose na manje stresne, manje voljne, i one koji zahtijevaju da tumaè anga¾ira sto posto sebe, a koji se takoðer usredotoèuju na ekstremni stres. O kojim prijevodima govorimo? Tako postoje uzastopni treninzi.

©to je isto?

Konsekutivno prevoðenje prelazi u skupinu tumaèa. Upravo ta èinjenica veæ ¾eli da prevoditelj bude jak u stresu. Takvi se prijevodi raèunaju u posljednjem, da govornik govori prvo, a buduæi da ¹uti, prevoditelj daje publici isti princip, ali sada preveden na ciljni jezik. Naravno, govornik je savr¹eno svjestan posljednje avanture, da mora postojati adekvatan prekid, adekvatno je li prevoditelj dostupan informaciji i od njih vraæa prijevod, bilo da samo slu¹a, pamti i na temelju onoga ¹to pamti, prenosi superiorni sadr¾aj.

Tako su takva odreðenja jednostavna?

Uz jamstvo, oni ne idu na dobro, èak i ako je pravilo nisko, nespecijalizirano. U trenutnoj vrsti prijevoda treba uzeti u obzir da prevoditelj mora biti savr¹eno upoznat s jezikom. On nema na raspolaganju rjeènik, poput njegovih kolega koji ostaju u uredu i poduèavaju neke dokumente. Takoðer ne koristi razdoblje razmi¹ljanja. Prijevod ¾eli biti ispunjen ovdje i sada. Ne tijekom dogovorenih 24 ili 48 sati. Ali, naravno, dr¾i korak s slu¹ateljima. I prevoditelj mora ¾ivjeti ne samo s osobom koja dobro poznaje jezik, veæ i sa samokontrolom, tolerantnim na stres i pamti ¹to èuje.

Uzastopne informacije su te¹ke. Samo je vi¹e ljudi koji su savr¹eno razumjeli umjetnost takvog prijevoda. U Poljskoj smo doista mnogi veliki prevoditelji koji rade svoj posao na najvi¹oj razini. Vidimo ih s razlièitim vrstama poslovnih sastanaka, tiskovnih konferencija i pregovora.